Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bee Shopping VoF


Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bee-shopping VoF

Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Voorstraat 45
3401DB IJsselstein
E-mailadres: info@bee-shopping.nl
KvK-nummer: 57622736
BTW-identificatienummer: NL852662075B01
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2013.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden (hierna: “ Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing het gebruik van de Website(s) en de bestelling van producten van Partners door Kopers via de Websites).
3.2 Koper die een bestelling van een product dat door een Partner wordt aangeboden op de Websites plaatst, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bee Shopping worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Bee Shopping ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Partners.
3.5 Bee Shopping heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website(s) zijn gepubliceerd. Indien Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door Partner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van Partner te plaatsen.

Artikel 4 – Dienstverlening en aansprakelijkheid Bee shopping

4.1 Bee Shopping biedt slechts een online platform dat Partners in staat stelt om producten aan te bieden en Kopers in staat stelt deze te bestellen. Koper erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Partner (de derde partij die het product/ de producten via de Website(s) ter verkoop aanbiedt) en dat Bee Shopping geen partij bij de Koopovereenkomst is en/of wordt. Bee Shopping garandeert niet dat Partners daadwerkelijk, volledig en/of correct uitvoering geven aan de (koop)overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.
4.2 Bee Shopping kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de Productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten die Koper van Partner afneemt via Bee Shopping, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
4.3 Bee Shopping is jegens Koper op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Partner in nakoming van de Koopovereenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Partner.
4.4 Bee Shopping streeft ernaar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op Website(s). Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt. Bee Shopping is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan.
4.5 Bee Shopping kan niet garanderen dat Koper te allen tijde gebruik kan maken van de Website(s) en de dienstverlening van Bee Shopping. Bee Shopping staat er niet voor in dat de Website(s) altijd beschikbaar is/zijn en ongestoord werkt/werken. Storingen in de Website(s) en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk. Bee Shopping is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website(s).
4.6 Bee Shopping is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website(s) (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening.
4.7 Bee Shoppinge is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website(s) aan te brengen.
4.8 Bee Shopping is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Partner op de Website(s) te wijzigen of op te schorten.
4.9 Elke aan Koper meegedeelde termijnen (inclusief leveringstermijnen) en data zijn slechts schattingen en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
4.10 Bee Shopping is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

Artikel 5 – Klachtenregeling

5.1 Indien Koper een klacht heeft, dient hij dit voor te leggen aan Opdrachtgever. Bee Shopping zal niet bemiddelen tussen Koper en Opdrachtgever.

Artikel 6 – Informatie en gebruik gegevens

6.1 Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Koper tijdig kennis kan nemen van door Bee Shopping en/of de Partner aan Koper verzonden informatie.
6.2 Bee Shopping is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
6.3 Koper staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Koper onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.
6.4 Koper verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het reviewsysteem van Bee Shopping, dit te goeder trouw zal doen. Koper zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en lasterlijke informatie. Bee Shopping is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de Website op te nemen dan wel deze te verwijderen.

Artikel 7 – Privacy en gebruik van klantdata

7.1 Bee Shopping heeft het recht de klantdata te gebruiken om haar diensten naar Koper te verbeteren. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Bee Shopping.
7.2 Teneinde die dienst uit te kunnen voeren, is Bee Shopping gerechtigd om het e-mailadres en overige contactgegevens te delen met Partner. Daarnaast geeft Koper aan Bee Shopping toestemming om deze gegevens te delen met de dochterwebsites van Bee Shopping.
7.3 Bee Shopping houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige privacywetgeving stellen.
7.4 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hebben Kopers, Partners en Bezoekers het recht alle gegevens die Bee Shopping over u heeft verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@bee-shopping.nl.

Artikel 8 – Diversen

8.1 Bee Shopping is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Mijn.Bee Shopping-account te blokkeren of de mogelijkheid om via Bee Shopping artikelen van Partners te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van Koper; dit uitsluitend ter beoordeling van Bee Shopping.
8.2 Wanneer door Bee Shopping gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Bee Shopping de Algemene Voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.
8.3 Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bee Shopping vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
8.4 Bee Shopping is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Partners op de Website(s) niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op de Algemene Voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Partners via de Bee Shopping Website(s) en de Koopovereenkomst tussen Koper en Partner is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht.